Normen en waarden

INHOUDSOPGAVE  :

I. INLEIDING

II. GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING SV HECTOR
1. ALGEMENE GEDRAGSCODES
2. SPECIFIEKE GEDRAGSCODES
2.1 In de kantine
2.2 Op en rondom het veld
2.3 Op en rondom het sportcomplex
2.4 Vrijwilligers
2.5 Rookbeleid
3. SANCTIEBELEID

III. SLOTOPMERKINGEN

I. INLEIDING
Iedere week worden er door Hector diverse wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. De voetbalsport wordt dan beoefend conform de bedoelingen van het spel. Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor Hector, van bestuurslid tot jeugdleider en van onderhoudsmedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!
De realiteit is echter ook dat er op en rondom de voetbalvelden tevens dingen gebeuren die het voetbalspel in een minder goed daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!
Ook binnen de voetbalwereld heeft namelijk iedereen te maken met waarden en normen.
Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels hanteren we binnen en buiten het veld, hoe proberen we problemen binnen de club op te lossen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Toch blijven waarden en normen voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen.
Wat bedoelen we er nu precies mee? En nog belangrijker: hoe vertaal je dat naar de dagelijkse voetbalpraktijk? Want daar gaat het toch allemaal om.
Deze Gedragscode poogt hierop een antwoord te geven. Het bestuur van Hector heeft niet de illusie dat met een Gedragscode alle problemen kunnen worden voorkomen. Deze Gedragscode beoogt in feite “gereedschap” te zijn voor het handhaven van de waarden en normen binnen de voetbalvereniging Hector.
Het bestuur van Hector voert hierbij dus deze Gedragscode in met als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging. Wat is acceptabel en wat niet! Als uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingswaarden en normen kortweg gezegd:
“Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”.
Met deze Gedragscode reiken we dus bouwstenen aan, waarmee we binnen de vereniging aan de slag kunnen. Als we gezamenlijk actie ondernemen komt het doel wat dichterbij: Een voetbalwereld waar het voor iedereen goed vertoeven is. Nu en in de toekomst…
Sporten doe je immers voor je plezier. Onze vereniging Hector wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten of culturele achtergronden
Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.
De Gedragscode is als volgt opgebouwd. Allereerst volgen de algemene gedragscodes. Hierin worden de algemene normen zoals die gelden binnen onze vereniging puntsgewijs opgesomd. Vervolgens wordt een aantal specifieke gedragscodes weergegeven waarin een en ander nader is uitgewerkt: in de kantine, op en rondom de velden, op en rondom het sportcomplex, bepalingen voor vrijwilligers en het (nieuwe) rookbeleid. Daarna volgt het sanctiebeleid waarin wordt vastgelegd op welke wijze omgegaan wordt met situaties waarin de Gedragscodes onverhoopt (herhaaldelijk) worden geschonden. Het is uiteraard een ieders wens dat dit laatste onderdeel in de praktijk ongebruikt blijft. De Gedragscode maakt net als de statuten onderdeel uit van de regelgeving binnen SV Hector. De toetsing en uitvoering door het bestuur is onderdeel van haar taak en kan als zodanig achteraf besproken worden op de eerstvolgende ledenvergadering.

II. GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING HECTOR
Eén van de beleidsmethodes om ongewenst gedrag te beperken is het opstellen van gedragscodes binnen onze Voetbalvereniging Hector. Door aan iedereen binnen de vereniging duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, maak je ook meteen duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is en waaraan ze zich moet houden. Deze moeten voor iedereen helder zijn. Iedere nieuwkomer wordt van deze gedragscodes op de hoogte gesteld, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken.
Het beleid is erop gericht om eventuele excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch voorkomen, dan dient consequent handelend opgetreden te worden (correctief). Het instellen van deze Gedragscode vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd.

1. ALGEMENE GEDRAGSCODES
Er zijn algemene normen die voor iedereen gelden, namelijk:
A. Respecteer de regels van je sport en van SV Hector;
B. Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport;
C. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig;
D. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport;
E. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken en zeker niet te gebruiken op het veld, in de auto of in de kleedkamers. Drugs zijn uit den boze;
F. Samen staan voor “Fairplay” binnen de voetbalsport.
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is hierbij essentieel gezien het feit dat SV Hector tevens een vereniging wil zijn waar de positie van de jeugd van groot belang is.

2. SPECIFIEKE GEDRAGSCODES
De hiervoor genoemde algemene gedragscodes is in een aantal situaties in meer detail uitgewerkt. Natuurlijk is het heel moeilijk om vele zaken in met name de uitvoering te blijven controleren, bewaken en te handhaven. Laten we elkaar er op aanspreken wanneer deze regels niet nageleefd worden.

2.1 In de kantine
1. Het betreden van de kantine op voetbalschoenen is niet toegestaan;
2. Roken is per 1 juli 2008 verboden in de gehele kantine;
3. Alcoholische dranken nuttigen doen we op zaterdag niet voor 13.00 uur;
4. Rommel die gemaakt wordt ruimen wij zelf op,tafels en stoelen weer op de plaats terug zetten;
5. Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten (behoudens het terras) of naar de toiletten genomen;
6. Spelers dienen tassen e.d. te plaatsen in de daarvoor bestemde ruimtes. Dus in het tassenrek;
7. Normen en waarden worden van een ieder verwacht en ook in de kantine. Functionarissen binnen onze vereniging hebben absoluut een voorbeeldfunctie en ook in de kantine;
8. Men dient zich te houden aan sluitingstijden die achter de bar duidelijk zijn gepubliceerd. Het dienstdoende barpersoneel kan besluiten om de kantine eerder te sluiten(niet later);
In overleg met het bestuur kunnen andere sluitingstijden gehanteerd worden;
9.Toegang achter de bar alleen in overleg met het dienstdoende bar en/of keukenpersoneel;
10. Alcoholische dranken alleen verkopen aan personen vanaf 18 jaar, bij twijfel kan om een legitimatie gevraagd worden;
11. Kaart- en dobbelspelen of enig ander spel waarbij geld of fiches worden ingezet zijn niet toegestaan.

2.2 Op en rondom het veld
1. Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet;
2. Blijf als supporter achter de hekken/ reclameborden tijdens een wedstrijd;
3. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd;
4. Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en van bestuursleden;
5. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue;
6. Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk;
7. Je vernedert niemand in woord of gebaar.

2.3 Op en rondom het complex
1. Fietsen en brommers worden in het daarvoor bestemde gebied (stalling) geplaatst;
2. Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein;
3. De toegangen naar de velden worden in het belang van veiligheid altijd vrijgehouden;
4. Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex;
5. Het meenemen van alcoholische dranken is niet toegestaan;
6. Distribueer de gedragscode m.b.t. sportiviteit onder o.a. toeschouwers, trainers, leiders, spelers, ouders;
7. Zorg er daar waar mogelijk voor dat ouders, trainers, sponsors, verzorgers e.d. en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel;
8. Zorg er daar waar mogelijk voor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen;
9. Ook buiten het Hector.-complex ben je een ambassadeur van de club. Zorg ervoor dat je de Voetbalvereniging Hector op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt;
10. Wees zuinig op de spullen van de vereniging. Je houdt de kleedkamers netjes.

2.4 Vrijwilligers
Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Je loopt immers niet weg voor een ‘klusje’ bij Hector. Een vrijwilliger heeft natuurlijk niet alleen belangrijke voorbeeldfunctie, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club:
1. Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters, collega’s en bestuursleden;
2. Kom gemaakte afspraken na, vrijwilligheid betekent niet dat u geen verplichtingen hebt;
3. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen;
4. De vrijwilligers zijn verplicht de aanwijzingen van het bestuur op te volgen;
5. Men is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten;
6. Neem bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode ed. contact op met de leider van betreffende team of indien dit niet mogelijk is met de voorzitter van de betrokken afdeling;
7. Fungeer als voorbeeld en gedraag je te alle tijden sportief;
8. Heb respect voor anderen;
9. Maak geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk;
10. Alcoholgebruik bij het meenemen van (jeugdige) spelers naar o.a. uitwedstrijden kan niet worden getolereerd.

2.5 Rookbeleid
Een aantal regels is op dit moment al van kracht. Daarnaast heeft de gewijzigde wetgeving en regelgeving van de KNVB tot gevolg dat er specifiek aandacht moet worden besteed aan het rookbeleid.
1. Er wordt niet gerookt in de kleedkamers, massageruimte en het jeugdhonk.
2. Binnen SV Hector hebben wij afgesproken dat wij de regelgeving van de KNVB zullen volgen en een algeheel rookverbod instellen per 1 juli 2008. Dit betekent dat er vanaf 1 juli 2008 ook binnen niet meer gerookt mag worden. Dit geldt voor de kantine, maar eveneens voor roken in de andere ruimtes zoals de kleedkamer(s), massageruimte, bestuurskamer en uiteraard het jeugdhonk. Roken in o.a. de auto in het bijzijn van jeugdige spelers wordt sterk afgeraden.

3. SANCTIEBELEID
In het kader van de verschraling (verslechtering) van de normen en waarden binnen onze vereniging, de invoering van het rookverbod per 1 juli 2008 en ter voorkoming van onverhoopte  incidenten in de toekomst, heeft het bestuur van de SV Hector onderstaand sanctiebeleid opgesteld en kondigt zij de volgende maatregelen aan:

Schorsing
Het bestuur kan een lid schorsen om de volgende redenen:
1. als een lid zich als speler of supporter schuldig maakt aan wangedrag dat in strijd is met deze Gedragscode;
2. als een lid, in het openbaar, persoonlijk één of meerdere bestuursleden beledigt;
3. als een lid een contributieachterstand heeft van meer dan een ½ jaar
4. door niet naleving van het rookbeleid, na tweemaal een mondelinge en vervolgens één maal een schriftelijke waarschuwing van het bestuur te hebben genegeerd;

Royeren
Het bestuur kan een lid royeren om de volgende redenen;
5. door ergerlijk of herhaaldelijk wangedrag, in strijd met deze Gedragscode, waardoor de vereniging geschaad wordt;
6. bij molestatie van een scheidsrechter, grensrechter of als een lid zich schuldig maakt aan openlijke geweldpleging jegens bezoekers, bestuursleden, leden of vrijwilligers;
7. door de vereniging om andere redenen in diskrediet te brengen;
Eventuele kosten voortvloeiend uit een strafzaak tegen betrokken speler zullen door hem/haar worden betaald. Bij het in gebreke blijven wordt desbetreffende speler niet meer opgesteld tot hij/zij aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan
Alle maatregelen, (punten 1 t/m 7) zijn ter beoordeling van het bestuur van de SV Hector en kunnen met onmiddellijke ingang worden getroffen. Het bestuur legt achteraf verantwoording af over de door haar getroffen maatregel(en) t.o.v. van de leden van de SV Hector in de eerstkomende jaarvergadering.
Straffen, opgelegd door de KNVB worden één op één overgenomen door het bestuur van de SV Hector.
Bovengenoemde sancties worden steeds door het bestuur opgelegd. Schorsing en/of royement van een lid wordt aan het betrokken lid schriftelijk, met reden meegedeeld en doorgegeven aan de KNVB. Alleen bij een royement wordt de betrokkene de gelegenheid gegeven om, binnen 1 maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, in beroep te gaan bij het bestuur van de SV Hector.

III. SLOTOPMERKINGEN
In deze notitie wordt een aantal afspraken weergegeven die er voor moeten zorgen dat de voetbalsport bij SV Hector voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig kan worden gehouden. Dit zijn de voorwaarden voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met deze onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we onze vereniging ook in de toekomst aantrekkelijk en voor een ieder toegankelijk houden. Dit vereist niet alleen dat een ieder zelf de regels naleeft, maar ook dat we elkaar blijven stimuleren naar de geest ervan te handelen.
Uiteraard hopen wij als bestuur, dat dit sanctiebeleid totaal overbodig mag blijken. Ook U draagt bij aan een positief imago van onze club. We dienen trots te zijn op ons Hector.

Bestuur SV Hector
9 mei 2008


Sponsoren