Contributie

Leden zijn volgens de statuten en het huishoudelijk reglement verplicht tot het betalen van contributie. Leden die de contributie niet (tijdig) betalen, kunnen worden uitgesloten van deel-name aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag is betaald. Het incasseren van de contributie gebeurt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van het Dagelijks Bestuur.

Contributiebedragen:
SV Hector kent de volgende contributiebedragen per soort lid en per leeftijdscategorie.

Contributie seizoen 2023-2024 (vanaf 1-8-2023)

Per Maand Kwartaal Halfjaar Jaar
0 t/m 5 jaar  4,00  12,00  24,00  48,00
6 t/m 10 jaar  6,75  20,25  40,50  81,00
11 t/m 15 jaar  8,75  26,25  52,50  105,00
16 t/m 19 jaar  10,50  31,50  63,00  126,00
20 jaar en ouder  14,25  42,75  85,50  171,00

Voor de 7 tegen 7 (onderling) is de contributie € 125 per jaar.

Niet spelend (steunend) lid € 84 per jaar, 65 jaar en ouder geen contributie

Donateurs € 16,00 per seizoen

Bij de leeftijdscategorieën 6 t/m 10, 11 t/m 15 en 16 t/m 19 jaar is in de contributie inbegrepen een bedrag ad € 2,00 per maand voor het kledingfonds jeugd SV Hector.

Automatische incasso:
Leden geven bij ondertekening van het aanmeldingsformulier toestemming voor het automatisch incasseren van de contributie van het door het lid opgegeven IBAN nummer.

Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling:
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt beëindigd, dan blijft toch de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd! De belangrijkste reden daarvoor is dat SV Hector in veel gevallen al voor een volledig seizoen kosten heeft gemaakt. Denk aan de verplichte bonds-contributie van de KNVB, het huren van velden of het aangaan van kaderverplichtingen.

Alleen in bijzondere situaties kan na overleg met de penningmeester en het Dagelijks Bestuur worden besloten om van deze regeling af te wijken.


Sponsoren